Symbolizmus v biblickej knihe Zjavenie

26. marca 2024, istrazca, Biblia život

Už na samom začiatku inšpirovanej biblickej knihe Zjavenie apoštol Ježiša Krista, Ján, informoval členov duchovného Izraela týmito významnými slovami, aby nebol dôvod na neporozumenie významu poslednej knihy Biblie:

“Toto je zjavenie, ktoré dal Boh Ježišovi Kristovi, aby ukázal svojim otrokom, čo sa má zakrátko stať. A Ježiš poslal svojho anjela, prostredníctvom ktorého predložil zjavenie v symbolických obrazoch svojmu otrokovi Jánovi.” – Zjavenie 1:1.

To znamená, že bez porozumenia významu inšpirovaných biblických “symbolických obrazov” je nemožné porozumieť jej správnym spôsobom, nezáleží na akom svetskom vzdelaní je interpretácia založená! A interpretácií je nekonečné množstvo!

Jeden príklad: “Ale národy sa rozhnevali a prišiel tvoj hnev a určený čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich otrokov prorokov a svätých a tých, ktorí sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, ktorí ničia zem.“ – Zjavenie 11:18.

Biblický Preklad Nového Sveta Svätých Písiem Strážnej Veže nám k významu slova “zem” ponúka verš v 1. Mojžišovej 6:11 – “A keď sa pravý Boh pozrel na zem, videl, že je plná skazenosti a násilia.”

A výsledkom bolo zničenie ľudstva Potopou s výnimkou Noácha a jeho rodiny – 8 osôb! Čo nám z toho vyplýva? Všetci ľudia pred Potopu hovorili jeným jazykom, akoby boli len jedným národom, ktorý sa stal skazeným démonmi!

Aplikovaním princípu z prvej Knihy Biblie na biblický výraz v poslednej knihe Zjavenie prídeme k správnemu pochopeniu, že “zem” v Zjavení sa vzťahuje len na jeden jediný duchovný národ Stvoriteľa, Jehovu Boha – spoločnosť Strážna Veža!