Ako veľmi sa ľudia líšia od zvierat!

30. apríla 2022, istrazca, život

Aj keď dnes čoraz viac ľudí verí v evolučnú teóriu vzniku života na Zemi, skutočnosťou však je, že ľudské bytosti priam prekypujú jedinečnými vlastnosťami, ktoré sa vymykajú z rámca charakteristických čŕt zvierat. Medzi ne patrí láska, svedomie, zmysel pre ľudskú morálku, duchovnosť, zmysel pre právo, milosrdenstvo, humor, tvorivosť, uvedomovanie si času, uvedomovanie si vlastného ja, estetické cítenie, záujem o budúcnosť, schopnosť zhromažďovať poznanie počas generácií a nádej, že smrť neznamená definitívny koniec našej existencie.